Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Psychologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  Wydział Psychologii
  Ocena: wyróżniająca
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Filozoficzny
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Nauk o Wychowaniu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Historyczno-Pedagogiczny
  Ocena: negatywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
  Wydział Psychologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Psychologii
  Ocena: brak danych

Psychologia społeczna – Standardy kształcenia

Podstawowe podejścia teoretyczne w psychologii społecznej: poznawcze, motywacyjne, wynikające z teorii uczenia, ewolucjonistyczne i społeczno- kulturowe. Metody badań psychologii społecznej. Kluczowa rola eksperymentu w psychologii społecznej. Wiedza i sądy o świecie społecznym. Schematy i skrypty. Naiwne i potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Stereotypy i uprzedzenia. Spostrzeganie siebie i innych. Heurystyki: dostępności, zakotwiczenia, symulacji, reprezentatywności. Zależność sądów społecznych od procesów afektywnych. Tożsamość indywidualna i społeczna. Spostrzeganie siebie i innych. Samoocena i jej rola w regulacji zachowania. Procesy atrybucji. Błędy atrybucyjne. Ukryte Teorie Osobowości. Postawy i wartości. Struktura wartości. Struktura i funkcje postaw. Geneza postaw. Teorie i mechanizmy zmian postaw. Związek postaw z zachowaniem. Wpływ społeczny. Facylitacja i inhibicja. Próżniactwo społeczne. Naśladownictwo, konformizm i posłuszeństwo. Wpływ mniejszości na większość. Mechanizmy i taktyki wywierania wpływu społecznego. Współzależność społeczna i konflikt. Atrakcyjność interpersonalna. Teorie i wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej. Autoprezentacja. Obronne i asertywne taktyki autoprezentacji. Intrapersonalne i interpersonalne konsekwencje autoprezentacji. Altruizm. Teorie i mechanizmy zachowań prospołecznych. Agresja. Teorie agresji. Wyznaczniki agresji. Grupa społeczna. Struktura i funkcjonowanie grupy. Zadaniowe funkcjonowanie grupy. Komunikowanie się w grupie. Władza i kierowanie ludźmi. Style kierowania. Psychiczne zróżnicowanie płci - fakty a stereotypy. Teorie wyjaśniające zróżnicowanie płci.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/